הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק המנפיק. בכפוף לאישור ולתנאי המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל * שיעור הריבית לא יפחת משיעור של פריים+ 1% * אין בהודעה זו כדי לחייב את המלווה בהעמדת האשראי באופן מלא או חלקי ולמלווה יהיה שיקול הדעת המוחלט באם להיענות לבקשה או לדחותה. תקופת ההלוואה היא 100-18 תשלומים.* 2.5% הנחה משיעור הריבית המוצעת ללקוח; לגרים בסקטור ההתיישבותי ושאינם מחזיקי משקארד - 1% הנחה משיעור הריבית המוצעת ללקוח. * דמי חבר 3.90 ₪ בחודש לכרטיס בלבד.