הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק המנפיק. בכפוף לתנאי החברה ולתנאים המפורטים באתר. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית והליכי הוצאה לפועל. * זכאות להטבת החזר דמי חבר 2023 הינה למחזיקי כרטיס מועדון שהנפקתו נתבקשה עד ליום 31.12.2023, ובמועד בחירת ההטבה היה בתוקף. מובהר כי דמי החבר לשנת 2024 ישולמו במלואם מידי חודש. ** דמי חבר 3.90 ₪ בחודש לכרטיס בלבד. פרטים מלאים לגבי ההטבות ואופן מימושן מפורטות כל אחת באתר, בדף ההטבה הרלוונטי ובתקנון האתר www.meshekard.co.il . המועדון וישראכרט אינם אחראים בגין המוצרים ו/או השירותים אשר יסופקו על ידי בתי העסק והאחריות המלאה בגינם חלה על בתי העסק בלבד.